Sand artist Sudarshan Patnaik gave last farewell to Satish Kaushik